جشن یلدا با حضور همه ی بچه های محراب

به همراه کلی بازی و شادی و آواز در دی ماه 1401