مراسم عزاداری فاطمیه 1401

هیئت حسین جان دبستان محراب3

حضرت فاطمه زهرا می فرمایند:خداوند نیکی به پدر و مادر را سبب امان از خشم خود قرار داد.