فعالیت های دیگر مدرسه

جلسه شورای دانش آموزی/حیاط پویا/کتابخوانی