کارگاه آموزش خانواده

زمانبندی جلسات کارگاه آموزش خانواده

با سلام و احترام

قابل توجه اولیای گرامی ؛ جلسات کارگاه آموزش خانواده با اهداف :

1) هم سویی و یکسان سازی اهداف آموزشی و تربیتی بین خانه و مدرسه

2) آشنا کردن اولیا با تربیت صحیح فرزندان و امور تحصیلی آنان با توجه به وجود تفاوت های فردی میان فرزندان یک خانواده

3) کمک به اولیا در تربیت صحیح فرزندان

و ...

طبق زمانبندی جدول ذیل برگزار می گردد :

گزارش تصویری