برنامه ی تابستانی(آنلاین)

لینک های ورود به کلاس های مجازی در برنامه ادوبی کانکت

پیش1,2:

class.mehrabedu.ir/p1

class.mehrabedu.ir/p2

اول1,2:

class.mehrabedu.ir/a1

class.mehrabedu.ir/a2

دوم1,2:

class.mehrabedu.ir/d1

class.mehrabedu.ir/d2

سوم1,2:

class.mehrabedu.ir/s1

class.mehrabedu.ir/s2

چهارم:

class.mehrabedu.ir/c4

شورای دبیران:class.mehrabedu.ir/teacher