نمایشگاه کتاب

به مناسیت هفته کتاب و کتاب خوانی نمایشگاه کتاب در مدرسه با عنوان جشنواره یار مهربانی برگزار شد، دانش آموزان محراب در نمایشگاه کتاب توانستند با بهره بردن از نظر آموزگار خود در انتخاب کتاب متناسب با گروه سنی خود، کتاب مورد علاقه خود را انتخاب کنند.

هدف از برگزاری نمایشگاه: 1- آشنایی دانش آموزان با کتاب های (علمی، آموزشی، داستانی و .....) 2- ترویج کتاب و کتاب خوانی 3- آموزش فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی از دوره اول دبستان 4- بالا بردن سطح علمی دانش آموزان 5- افتتاح کتابخانه دبستان محراب

نمایشگاه کتاب

به مناسیت هفته کتاب و کتاب خوانی نمایشگاه کتاب در مدرسه با عنوان جشنواره یار مهربانی برگزار شد، دانش آموزان محراب در نمایشگاه کتاب توانستند با بهره بردن از نظر آموزگار خود در انتخاب کتاب متناسب با گروه سنی خود، کتاب مورد علاقه خود را انتخاب کنند.

هدف از برگزاری نمایشگاه: 1- آشنایی دانش آموزان با کتاب های (علمی، آموزشی، داستانی و .....) 2- ترویج کتاب و کتاب خوانی 3- آموزش فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی از دوره اول دبستان 4- بالا بردن سطح علمی دانش آموزان 5- افتتاح کتابخانه دبستان محراب