طرح ملی شهاب

طرح ملی شهاب : شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

طرح شهاب در آموزش و پرورش با هدف شناسایی استعدادهای فردی در دانش آموزان می باشد.

همانطور که در سالهای اخیر ثابت شده است که مبنای آموزش دوره ابتدایی استعدادهای فردی و مهارت محور می باشد ، ما نیز سعی بر آن داریم که بتوانیم با شناخت تفاوتهای فردی دانش آموزانمان و کشف استعدادهای هر یک از آنها با برنامه ریزی و تکتیک های فردی مهارتهای خاص هر یک را در مسیر شکوفایی سوق دهیم .

با توجه به نظریه هوش نه گانه گاردنر و تقسیم بندی ادراک انسان و با استفاده از تکنیک های موجود روش آموزشی خاصی را تدوین نموده ایم تا با برنامه ریزی صحیح «اعتماد به نفس » و «عزت نفس» و حس خودکارآمدی را در دانش آموزانمان تقویت کنیم.

همانطور که میدانید حس خودکارآمدی در سنین دبستان بسیار حائز اهمیت است ، دانش آموزی که احساس رضایت از خود و عملکرد خود داشته باشد به خودشکوفایی می رسد.

توصیه می کنیم ابتدا از تفاوتهای فردی فرزندانتان و استعدادهای خاص آنها مطلع شوید سپس جهت هدایت درست آنان گام بردارید.

دبستان محراب - شعبه 3